پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی در ایران

مشخص کردن اینکه بین مظاهر نوسازی و عقلانیت دینی ارتباط وجود دارد یا خیر هدف این آزمون است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.