پرسش نامه ارزشیابی نگرش به دیابت

این آزمون دارای ۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کمی ناراحت کننده است ، به طور متوسط،خیلی،فوق العاده بیش از حد میباشد.