پرسش نامه احساس گناه ایزنک

این آزمون دارای ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی وخیر میباشد.واز روایی و پایایی برخوردار است.