پرسش نامه احساس پیری

50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که ارزیابی فرد از چگونگی فرایند پیر شدن را می سنجد که بخش اول شامل ۳۲ عبارت وبخش دوم شامل ۱۷ جمله است. ودارای روایی و پایایی وشیوه نمره گذاری میباشد.