پرسش نامه احساس خواهی زاکرمن

این پرسشنامه توسط زاکرمن ساخته شده است که دارای 40ماده می باشد .در این مقیاس کلی 4مقیاس فرعی وجود دارد عبارتند از :1-هیجان خواهی شدیدو ماجراجویانه2-تجربه خواهی 3-عدم بازداری4-حساسیت به کسالت . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.