پرسش نامه احساس آیزنک

این آزمون شامل ۳۰ ماده است که جواب آزمودنی از دو قسمت بلی و خیر تشکیل شده است. ودارای روایی ،پایایی و روش نمره گذاری میباشد.