پرسش نامه احساسات مثبت نسبت به همسر

این آزمون دارای ۱۷ سوال است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر است که هنجار یابی شده است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.