پرسش نامه احساسات مثبت نسبت به همسر

30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۷ سوال است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر است که هنجار یابی شده است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.