پرسش نامه آگروفوبی حرکت

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که شامل 4 قسمت است . قسمت اول ، فهرستی از 26 موقعیت مختلف است که توسط افراد آگروفوبیا،مورد اجتناب قرار می گیرد.دومین قسمت این پرسش نامه نیاز است که افراد 5 سوال از قسمت 1 را که علت بیشترین مقدار نگرانی یا ناتوانی است، مشخصمی کند.قسمت سوم شامل 3 سوال می باشد و قسمت چهارم از افراد می خواهد تا محل و اندازه منطقه امن خود رامشخص کنند. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای6صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .