پرسش نامه آموزش و امید به تحرک اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی آموزش وتحرک اجتماعی بوده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.