پرسش نامه آموزش و امید به تحرک اجتماعی

هدف این آزمون بررسی آموزش وتحرک اجتماعی است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.