پرسش نامه آزمون شدت اضطراب برنز

این آزمون دارای ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای کلید نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.