پرسش نامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت یا ccse

این آزمون یک ابزار ۳۰ مرحله ای است که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخی سندروم روانی عضوی میباشد.ودارای روش نمره دهی پایایی و اعتبار میباشد.