پرسش نامه شدت افسردگی برنز

این آزمون دارای ۱۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.