پرسشنامه چک لیست مشکلات مونی

این پرسشنامه عواملی همچون برخورد نامناسب اولیای مدرسه با دانش آموزان ،مشکلات عاطفی،شخصی،خانوادگی،محیطی واقتصادی دانش آموزان را مورد سنجش قرار میدهد و دارای ۷۶ سوال دو گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.