پرسشنامه ۶عملکردسیستم به هنگام

هدف این آزمون بررسی عملکرد سیستم به هنگام است.وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.