پرسشنامه ۵ عملکرد مدیریت تولید و عملیات

هدف این ابزار تعیین میزان توانایی کار کردن درمحیط مدیریت تولید وعملیات است.ودارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیراست و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.