پرسشنامه ۴ریسک بالقوه درفعالیتهای باز مهندسی فرایند

هدف این ابزار بررسی سطح ریسک بالقوه درفعالیتهای باز مهندسی فرآیند کسب و کار است.وشامل ۲۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.