پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل

80,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای۱۸۷ سوال است دارای نمره گذاری عینی است واز اعتبار وروایی برخوردار است.