پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.