پرسشنامه گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران

از نظریه گابریل آلموند ، والتر و دانیل الازار  استفاده شده است .  متغیر های دینداری ، رسانه ها ، موقعیت اجتماعی ، ساختار خانواده مورد بررسی بوده . فایل در قالب jpg و ۳ صفحه است . چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد در ابتدای پرسشنامه آمده است