پرسشنامه گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران

هدف اصلی این آزمون بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران بوده است ودارای ۲۴ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.