پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرشها درزمینه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۵ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.