پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

هدف این ابزار بررسی نگرشها درزمینه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۵ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.