پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری است. وشامل ۱۷ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.