پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل وگرایش مدیران بانک به بازار است.ودارای ۲۵ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم وخیلی کم است ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.