پرسشنامه گذشت

این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمرده گذاری است که اعتبار و روایی دارد و در قالب فایل jpGاست.