پرسشنامه کیفیت هتل

هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل است.وشامل ۲۹ عبارت و نحوه نمر گذاری و تفسیر نتایج میباشد.