پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی آن مورد تایید است ودر قالب فایل wordاست.