پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و روش نمره گذاری است که اعتبار و روایی آن مورد تایید است ودر قالب فایل wordاست.