پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت در آموزش عالی است.وشامل ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.