پرسشنامه کیفیت خدمات ۳

هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم،است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.