پرسشنامه کیفیت خدمات ۳

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم،است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.