پرسشنامه کیفیت خدمات ۲

هدف این ابزار بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.وشامل چندین عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.