پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

ارزیابی کیفیت خدمات مربوط به سفارشات ودریافت کالا وشامل ۳۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.