پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

30,000.00 ریال – خرید
ارزیابی کیفیت خدمات مربوط به سفارشات ودریافت کالا وشامل ۳۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.