پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

20,000.00 ریال – خرید
هد ین پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.ودارای ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.