پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

هد ین پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.ودارای ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.