پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.