پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

هدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم های در آمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک است.وشامل ۴۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است ودارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.