پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم های در آمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک است.وشامل ۴۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است ودارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.