پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی رضایت بیمار از کیفیت خدمات درمانی است.وشامل ۱۵ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.