پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی

هدف این آزمون بررسی رضایت بیمار از کیفیت خدمات درمانی است.وشامل ۱۵ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.