پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان است.و شامل ۱۴ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.