پرسشنامه کیفیت جو یادگیری

هدف این آزمون ارزیابی کیفیت یادگیری است.و شامل ۱۰ بعد است که آزمئدنی برای پاسخ به آنها یکی از اعداد ۱تا۷ را انتخاب میکند و دارای شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.