پرسشنامه کنترل گری در ابراز هیجان

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴ مقیاس و۵۶ ماده دارد گزینه های پاسخ مواد درست وغلط است که به گزینه ای درست نمره ۱ وبه گزینه غلط نمره صفر تعلق میگیرد.