پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

هدف این پرسشنامه بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس است.وشامل ۲۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،خیر،بی نظر میباشد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.