پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

هدف این پرسشنامه بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس است.ودارای ۲۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،خیر ،بی نظر میباشد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.