پرسشنامه کنترل فکر SF-SQ

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ عبارت میباشد وازاعتبار وپایایی خوبی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.