پرسشنامه کنترل شده توسط والدین

20,000.00 ریال – خرید
ین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است.که کنترل والدین در دیدن ،میزان ونوع برنامه های تلویزیونی توسط فرزندان را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.