پرسشنامه کنترل شده توسط والدین

ین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است.که کنترل والدین در دیدن ،میزان ونوع برنامه های تلویزیونی توسط فرزندان را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.