پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

هدف این ابزار بررسی میزان نقش سازمان در فعالیتهای انسان دوستانه است.وشامل ۱۵عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.