پرسشنامه کمال گرایی هیل ۵۹ سوالی

این پرسشنامه ۵۹ سوال دارد که دارای ۸ خرده آزمون است کمال گرایی مثبت با خرده مقیاس های نظم و سازمان دهی ، هدفمندی تلاش برای عالی بودن و معیار های بالا برای دیگران . کمال گرایی منفی با نیاز به تایید دیگران تمرکز بر اشتباهات ، ادراک فشار از سوی والدین و نشخوار فکری . نمره گذاری ، اعتبار روایی دارد . ۱۰ صفحه در قالب فایل jpg است .