پرسشنامه کفایت نفس

این پرسشنامه دارای ۱۷عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.