پرسشنامه کفایت شخصی

این آزمون دارای ۳۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کانلا درست،درست،تاحدی درست،غلط،وکاملا غلط میباشد. که روایی و پایایی و روش نمره گذاری ندارد.