پرسشنامه کسالت و ناراحتی های پزشکی

این پرسشنامه دارای ۲۸سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل wordاست.