پرسشنامه کتابهای الکترونیکی در کتابخانها

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به کتابهای الکترونیکی در کتابخانه ها است.ودارای ۱۳ عبارت شیوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.