پرسشنامه کار آفرینی

هدف این پرسشنامه این است که تشخیص دهد آیا فرد کارمند است یا مدیر کارآفرین،این پرسشنامه دارای ۲۲ ویژگی است که بصورت اعداد درجه بندی شده است ودارای روش نمره گذاری است.