پرسشنامه کارگروهی

هدف این پرسشنامه ارزیابی احساسات فرد راجع به کارگروهی است. وشامل ۲۰ عبارت است که آزمودنی عددی را که به نظر او نزدیک است انتخاب میکند.وهرچه امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده آن است که احساس آزمودنی در مورد گروه مثبت است.